Pozew o rozwód – co zawiera, do którego sądu należy go złożyć?

kalendarz  10 sierpnia 2020  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Pozew o rozwód – wprowadzenie

Pozew o rozwód jest w mojej ocenie najważniejszym pismem procesowym w postępowaniu rozwodowym. Dlaczego? Otóż od jego fachowego sporządzenia, przedstawienia szczegółowej argumentacji naszego stanowiska, przedstawienia dowodów na poparcie naszych tez, zależeć będą dalsze działania w sprawie – sądu, strony przeciwnej i nasze, a także finalnie nasz sukces. W pozwie rozwodowym nakreślamy kierunek naszych żądań, które w dalszym toku postępowania mogą być modyfikowane. Pozew o rozwód stanowi przedstawienie naszej wyjściowej sytuacji procesowej. Z uwagi na jego doniosłość, ważne jest aby każdy wniosek w nim zawarty, każdy dowód oraz uzasadnienie zostało wcześniej przeanalizowane. W związku z tym niejednokrotnie pomocna będzie konsultacja z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych oraz powierzenie mu prowadzenia sprawy o rozwód. Fachowe spojrzenie na naszą sytuację, analiza sprawy oraz uwagi i wskazówki adwokata mogą stać się nieocenioną pomocą w uzyskaniu szybkiego i korzystnego rozstrzygnięcia. Warto zaufać specjaliście.

 

Pozew o rozwód – który sąd jest właściwy?

Przy standardowym stanie faktycznym, a taki w niniejszym artykule będzie brany pod uwagę, jeżeli stronami sprawy o rozwód są obywatele Polski zamieszkujący w Polsce wyłącznie właściwy będzie sąd w Polsce. Do sądów powszechnych należą sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. W takim razie, do którego z nich skierować pozew rozwodowy? Z pomocą przychodzi nam kodeks postępowania cywilnego, który wskazuje, że sprawy o rozwód należą do właściwości rzeczowej sądów okręgowych. No dobrze, ale do sądu okręgowego w którym mieście należy złożyć owy pozew? Również na te pytanie odpowiada kodeks postępowania cywilnego. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

 

Przykład:

Pani Helena i Pan Jan zamieszkiwali wspólnie w Płocku. Pół roku temu Pan Jan wyprowadził się do Olsztyna. Pani Helena nadal mieszka w Płocku. W związku z czym pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego w Płocku.

Co się stanie z właściwością miejscową sądu, gdyby Pani Helena również wyprowadziła się z Płocka?

W takiej sytuacji wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Jak to wpływa na nasz przykład? Następująco: Jeżeli Pani Helena wyprowadzi się do Włocławka i będzie chciała zainicjować postępowanie rozwodowe to pozew o rozwód winna złożyć do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jeżeli zaś Pan Jan będzie chciał zainicjować sprawę o rozwód, wówczas właściwy będzie Sąd Okręgowy we Włocławku.

Gdy brak miejsca zamieszkania pozwanego, właściwość wyłączna sądu zależy od miejsca zamieszkania powoda.

 

Pozew o rozwód – od czego zacząć?

We wstępnej części pozwu rozwodowego wskazujemy do którego sądu kierujemy pozew. Kolejno, musimy właściwie oznaczyć strony sprawy (powoda i pozwanego). Warto wyraźnie nazwać pismo „pozew o rozwód/pozew rozwodowy”, aby po wpływie sprawy ułatwić sądowi zakwalifikowanie sprawy do właściwego repertorium. Dalej, w pozwie należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Pozew musi zawierać wnioski (żądania) oraz wskazanie faktów (argumentacji) owych żądań. Każde pismo procesowe winno być podpisane, zawierać dołączone załączniki. Pozew o rozwód należy złożyć wraz z odpisem dla strony przeciwnej oraz dowodem uiszczenia opłaty sądowej.

 

Każdy pozew rozwodowy zawiera w sobie żądanie główne.

Dotyczy ono orzeczenia przez sąd o rozwiązaniu małżeństwa: bez orzekania o winie stron, z orzeczeniem o winie jednego małżonka, z orzeczeniem o winie obojga małżonków. Należy wykazać, że zaistniała pozytywna przesłanka rozwodu wskazana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, umożliwiająca orzeczenie rozwodu oraz, że nie zaistniały negatywne przesłanki rozwodu – uniemożliwiające orzeczenie rozwodu. Redakcja przedmiotowego wniosku winna być szczegółowo przeanalizowana z adwokatem. Może to nam ukrócić postępowanie w sprawie, czy zaoszczędzić zbędnego stresu. Rodzaj żądania głównego może być kartą przetargową w negocjacjach z drugą stroną co do pozostałych kwestii – alimentów na dziecko, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej czy późniejszego podziału majątku.

 

Warto pamiętać o uregulowaniu kwestii władzy rodzicielskiej.

Od sytuacji faktycznej, relacji między rodzicami, relacji między rodzicami a dziećmi będzie zależało sformułowanie przedmiotowego wniosku. Możemy wnosić o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, albo powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi z ograniczeniem jej drugiemu rodzicowi, co jest najczęstszym rozwiązaniem. Zazwyczaj dziecko jest bardziej zżyte z jednym rodzicem, z nim zamieszkuje i z nim chce stale przebywać. Często relacje na linii rodzic – rodzic nie pozwalają, aby w sposób bezkonfliktowy oboje rodzice podejmowali wszystkie decyzje odnoszące się do istotnych spraw dziecka.

 

Co z kontaktami rodzica z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem rodzica. Oczywiste jest, że dzięki prawidłowym relacjom dziecka z rodzicem, może ono prawidłowo się rozwijać społecznie. Konieczne jest bowiem wpajanie prawidłowych postaw życiowych małoletniemu. Rozwój dziecka w sferze społecznej powinien mieć swoją podstawę w relacjach z najbliższymi czyli z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Forma uregulowania kontaktów, ich intensywność oraz kwestie poboczne np. obecność osoby trzeciej podczas kontaktu rodzica z dzieckiem, zależą od stanu faktycznego sprawy. I w tym zakresie warto zasięgnąć konsultacji prawnej.

 

Czy sąd może zasądzić alimenty na dziecko?

Wniosek o zasądzenie alimentów na dziecko od rodzica, który stale nie przebywa z dzieckiem, nie jest niczym nadzwyczajnym. Wszak obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na barkach obojga rodziców, niemniej jednak rodzic który na co dzień sprawuje pieczę nad dzieckiem spełnia go w formie niepieniężnej – osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka, codzienna opieka, codzienna pomoc w odrabianiu lekcji itp. W takim wypadku, obowiązek finansowego wsparcia dziecka spoczywa na rodzicu, u którego dziecko na co dzień nie zamieszkuje. Wysokość zasądzonych przez sąd alimentów, zależy od wielu czynników, o czym wspominałem w jednym z poprzednich wpisów na blogu.

 

Pamiętajmy – nasz pozew musi być dobrze uargumentowany. W przeciwnym razie, możemy się spotkać z oddaleniem (nieuwzględnieniem) naszych wniosków zawartych w piśmie. W jaki sposób uargumentować nasz pozew rozwodowy? Należy opisać dlaczego żądanym rozwodu, dlaczego żądanym takiego a nie innego rozstrzygnięcia, przedstawić na powyższe twierdzenia zgromadzony w sposób skrupulatny materiał dowodowy. O dowodach w sprawie o rozwód możesz również przeczytać w jednym z poprzednich wpisów na blogu. W tym zakresie również może przydać nam się pomoc adwokata doświadczonego w sprawach rodzinnych. Niejednokrotnie bowiem klient przynosi do kancelarii mecenasa tony dowodów (zdjęć, faktur, wydruków, itp.), które w jego ocenie są bardzo ważne dla sprawy, podczas gdy rzeczywiście ich znaczenie procesowe jest minimalne czy wręcz żadne. Warto dokonać skrupulatnej segregacji materiału dowodowego i przedłożyć sądowi tylko materiał istotny dla postępowania.

 

Każda sprawa rozwodowa jest inna

Tak jak nie ma na świecie dwóch identycznych małżeństw, tak i nie ma i nigdy nie będzie dwóch identycznych pozwów rozwodowych, a co za tym idzie – spraw o rozwód. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, bacząc aby interes klienta był maksymalnie zabezpieczony, a jednocześnie negatywne czynniki i emocje związane z procesem były zminimalizowane. Adwokat w sprawach rodzinnych jest nie tylko pełnomocnikiem – reprezentantem na sali sądowej – ale również doradcą. To jego zadaniem jest przedstawienie taktyki procesowej, której zrealizowanie będzie wiązało się z osiągnięciem sukcesu w procesie. Pamiętajmy również, że proces to też swoistego rodzaju negocjacje z drugą stroną. Idąc na ustępstwa w pewnych kwestiach, możemy liczyć na ustępstwa strony przeciwnej w innych sprawach, na których być może bardziej nam zależy. Szczegółowa analiza sprawy i materiału dowodowego, prawidłowa ocena możliwości uzyskania takiego a nie innego rozstrzygnięcia oraz rzetelnie przedstawiona argumentacja to klucz do sukcesu w każdej sprawie.

 

 

Chcesz zainicjować sprawę o rozwód? Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu pozwu rozwodowego? A może nie wiesz jaką obrać taktykę procesową w sprawie o rozwód? Adwokat Michał Dobies świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy również do odwiedzania siedziby Kancelarii w Warszawie i Filii w Żurominie.

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami - wprowadzenie Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne…

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest? Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg…

Czytaj dalej