Fundusz alimentacyjny. Alimenty z funduszu alimentacyjnego – komu przysługują i w jakiej wysokości?

kalendarz  18 sierpnia 2020  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Fundusz alimentacyjny – wprowadzenie

Zainicjowanie sprawy o alimenty a później zasądzenie danej kwoty przez sąd to dopiero początek drogi do uzyskania owego świadczenia pieniężnego. Często jednak bywa tak, że zobowiązany do uiszczania alimentów uchyla się od tego obowiązku. Co wtedy? Czy jesteśmy bezradni? Czy jesteśmy pozostawieni na łaskę obowiązanego, który w zależności od swojego „widzi mi się” dokona, albo i nie, przelewu bankowego danej kwoty alimentów? Ustawodawca przewidział taką sytuację i stworzył fundusz alimentacyjny. Więcej w niniejszym wpisie.

 

Fundusz alimentacyjny – zasady ogólne

W swojej pracy niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją jakoby osoba, na rzecz której zostały zasądzone alimenty, nie miała możliwości faktycznego ich uzyskania od obowiązanego. Najczęściej takim obowiązanym jest jeden z rodziców, często po rozwodzie (więcej o rozwodzie: orzeczenie rozwodu). Nie jest to jednak sytuacja patowa, z której nie można wyjść. Z pomocą przychodzi nam państwo, a konkretniej – fundusz alimentacyjny. Czym jest sam fundusz? Otóż, fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Dzięki funduszowi alimentacyjnemu państwo niejako przejmuje obowiązek obowiązanego do płacenia alimentów. Oczywiście, skorzystanie przez nas ze świadczenia wypłacanego przez fundusz alimentacyjny nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego obowiązanego. Co więcej, dłużnik alimentacyjny będzie musiał zwrócić państwu równowartość świadczenia wypłaconego z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Jeżeli chcemy uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, musi zostać spełnionych szereg warunków. Po pierwsze, egzekucja względem dłużnika alimentacyjnego musi być bezskuteczna. Dla uproszczenia – za bezskuteczną egzekucję uznaje się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu braku wiedzy co do miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Kto może złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

 

Fundusz alimentacyjny – warunki nabywania świadczenia, limity kwotowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na każdego uprawnionego. Co to oznacza? Otóż, np. jeżeli sąd zasądził na rzecz małoletniego kwotę 400 zł/mc tytułem alimentów to z funduszu alimentacyjnego uzyskamy świadczenie w wysokości 400 zł/mc. Jeżeli np. sąd zasądził kwotę 700 zł/mc tytułem alimentów to z funduszu alimentacyjnego uzyskamy świadczenie w wysokości 500 zł/mc.

 

Dłużnik alimentacyjny – kierowca. Czy niepłacenie alimentów może doprowadzić do zatrzymania prawa jazdy?

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia swojej sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej lub odmówił:

  • złożenia oświadczenia majątkowego,
  • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika (wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego),
  • przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, bez uzasadnionej przyczyny

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

 

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego (przestępstwo niealimentacji) oraz po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje STAROSTA.

 

Jak dłużnik alimentacyjny może odzyskać prawo jazdy?

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

  • ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa powyżej oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
  • nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

 

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach o alimenty? Nie wiesz jak wyegzekwować alimenty od drugiego rodzica? Chcesz złożyć wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego i potrzebujesz konsultacji prawnej? Adwokat Michał Dobies świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzania siedziby Kancelarii w Warszawie oraz Filii w Żurominie.

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami - wprowadzenie Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne…

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest? Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg…

Czytaj dalej