Dowody w sprawie o rozwód, czyli jak uargumentować swoje stanowisko

kalendarz  13 kwietnia 2020  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Dowody w sprawie o rozwód – wprowadzenie

Jakie znaczenie mają dowody w sprawie o rozwód? Dlaczego są tak istotne? Drogi Czytelniku, odpowiedź jest bardziej skomplikowana niż na pierwszy rzut oka Ci się wydaje. Oczywiście, finalnym skutkiem sprawy o rozwód ma być osiągnięcie przez nas rozwodu. Jednak czy tylko na tym nam zależy? Czy możemy w procesie zyskać coś więcej niż sam rozwód? Wszystko zależy od naszych żądań oraz materiału dowodowego jakim dysponujemy. Inaczej postępowanie dowodowe będzie przebiegało, gdy żądamy rozwodu bez orzekania o winie stron, inaczej jeżeli żądamy orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka. W przypadku, gdy z małżeństwa zrodzone są dzieci proces będzie bardziej skomplikowany, niż jeżeli dzieci brak. Związane jest to z kwestiami życia małoletnich, które należy uregulować (m.in. alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem). Poniżej wskazałem dowody najczęściej przeprowadzane w procesie rozwodowym, odnosząc się jednocześnie do danej sytuacji procesowej. Zapraszam do lektury.

 

Dowody w sprawie o rozwód – charakterystyka

Krótką definicję dowodu możemy znaleźć w kodeksie postępowania cywilnego. Art. 227 k.p.c. stanowi, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Jakimi dowodami najczęściej wykazujemy owe fakty? Zasadniczo jest to:

 

  • przesłuchanie stron;

Jest to dowód obligatoryjny, przeprowadzany przez sąd z urzędu. Sąd przesłuchuje strony bez względu na to czy żądają rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez, bez względu na to czy mają dzieci ze związku małżeńskiego, czy nie. Przesłuchanie stron dokonywane jest na samym końcu postępowania dowodowego. Ma wykazać, że pozytywna przesłanka rozwodowa (zupełny i trwały rozkład pożycia) zaistniała oraz że nie zachodzą przesłanki negatywne rozwodu. Co więcej, jeżeli któraś ze stron żąda rozwodu z orzeczeniem o winie, będzie mogła osobiście uargumentować swoje stanowisko. Przesłuchiwany może wykazać swoją sytuację życiową, możliwości zarobkowe i majątkowe, relacje z dzieckiem. Powyższe będzie rzutować na rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, na rozstrzygnięcie o kontaktach z dzieckiem czy na rozstrzygnięcie o obowiązku alimentacyjnym.

Podsumowując, przesłuchanie stron może okazać się merytorycznie najobszerniejszym dowodem w sprawie, gdyż kto jak nie strona ma największą wiedzę w kwestiach związanych z samym małżeństwem, przyczynami jego rozkładu, czy relacjami panujących w rodzinie. W przypadku sprawy rozwodowej i żądania przez obie strony orzeczenia rozwodu z zaniechaniem orzekania o winie, przy braku małoletnich dzieci ze związku małżeńskiego, możliwe jest, że dowód z przesłuchania stron (oprócz aktu stanu cywilnego) będzie jedynym i wystarczającym dowodem w sprawie.

 

  • zeznania świadków;

Kolejnym istotnym dowodem w sprawie o rozwód są zeznania świadków. Często mają oni obszerną wiedzę na temat małżeństwa stron, przyczyn rozpadu związku oraz całej rodziny. Do najczęściej powoływanych świadków w postępowaniu rozwodowym należą: rodzice stron, rodzeństwo stron, sąsiedzi i przyjaciele stron, pełnoletnie dzieci stron. Świadkowie posiadają wiedzę o relacjach panujących pomiędzy stronami, bowiem niejednokrotnie byli oni obserwatorami zdarzeń. Również same strony, zwierzając się, przekazują im informacje dotyczące drugiego współmałżonka, dzieci, kochanka/-i. Z tego dowodu strony korzystają w sprawie rozwodowej, w której żądają orzeczenia winy oraz kiedy ze związku pochodzą małoletnie dzieci. Dowód ten pozwala osiągnąć korzystne rozstrzygnięcie w zakresie władzy rodzicielskiej, alimentów czy kontaktów z dzieckiem.

 

  • dokumenty urzędowe;

Dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Najczęstszymi dowodami urzędowymi zgłaszanymi w sprawie o rozwód są akty stanu cywilnego, protokoły interwencji policji, wyroki np. w sprawach karnych, decyzje administracyjne. Dowód z dokumentów urzędowych – akt stanu cywilnego (akt małżeństwa) – jest zawsze obligatoryjny. W sprawie, w której ze związku pochodzą małoletnie dzieci, obligatoryjny jest dowód z aktów stanu cywilnego (akty urodzenia dzieci).

 

  • dokumenty prywatne;

Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Mogą to być listy, ekspertyza pozasądowa, faktury, świadectwo pracy, raport detektywistyczny. Dowody z dokumentów prywatnych są zawsze dowodami fakultatywnymi.

 

  • dowód z opinii biegłych;

Dowód z opinii biegłych jest konieczny w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Sąd wskazuje, czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie. Opinia biegłych ma udzielić sądowi wiadomości specjalnych dotyczących zagadnień, których wyjaśnienie przekracza zakres wiadomości oraz zakres doświadczenia życiowego osób posiadających ogólne wykształcenie. Dowód z opinii biegłych jest dowodem fakultatywnym.

 

  • dowód z opinii OZSS;

Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest opinią kolegialną. W skład Zespołu mogą wchodzić specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zakres i kierunek badania wskazuje sąd. Standardowo, opinia ma na celu scharakteryzowanie środowiska, w którym żyją badani (rodzice i dziecko), scharakteryzowanie i ocenę wzajemnych relacji między badanymi. Biegli opisują reakcje badanych na zadawane pytania, oceniają dotychczasowy rozwój dziecka oraz kompetencje wychowawcze każdego z rodziców. Zespół wskazuje także, który z rodziców daje lepszą gwarancję prawidłowego sprawowania opieki nad dzieckiem oraz ustala czy dziecko angażowane jest w konflikt między rodzicami. Niejednokrotnie, wnioski OZSS są kluczowe dla sprawy. W związku z powyższym warto jak najlepiej przygotować się do niniejszego badania. Dowód z opinii OZSS jest dowodem fakultatywnym.

 

  • inne dowody (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, smsy, e-maile, itd.)

Wraz z rozwojem technologii katalog dowodów, które możemy zgłosić w procesie, powiększa się. Każdorazowo chcąc zgłosić dowód, należy ocenić jego wartość procesową. Sąd oceni wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

 

Dowody w sprawie o rozwód – podsumowanie

Gromadząc i przedstawiając sądowi dowody należy mieć na uwadze ich wartość procesową. Musimy przeanalizować na jakie fakty chcemy je powołać i co chcemy dzięki nim osiągnąć. Każdy dowód warto przeanalizować z profesjonalnym pełnomocnikiem. Pozwoli to nam zaoszczędzić czas i pieniądze, które byśmy przeznaczyli na gromadzenie dowodów, a które obiektywnie nie wniosłyby wiele do sprawy. Pamiętajmy, że katalog dowodów jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że możemy zgłosić każdy dowód, który w naszej ocenie ma istotne znaczenie dla sprawy.

 

 

Chcesz zainicjować sprawę rozwodową i potrzebujesz adwokata? Nie wiesz jakie dowody zgłosić w sprawie o rozwód? Czekają Cię badania w OZSS i potrzebujesz konsultacji prawnej? A może masz pytania odnośnie niniejszego artykułu? Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Dobies świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzania biura w Warszawie oraz w Żurominie. Adwokat Michał Dobies świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju.

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami - wprowadzenie Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne…

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest? Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg…

Czytaj dalej