Posiadanie narkotyków. Co jest karalne a co nie? Czy mogę posiadać narkotyki na własny użytek?

kalendarz  10 listopada 2019  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Zapewne wielu z nas niejednokrotnie zadawało sobie pytanie – czy posiadanie narkotyków na własny użytek jest karalne? Na powyższe pytanie odpowiem Państwu w tym oraz kolejnym wpisie dotyczącym zażywania narkotyków.

 

Posiadanie narkotyków – akt prawny

Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o przestępstwie posiadania narkotyków jest ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeżeli zagłębimy się w jej lekturę, dostrzeżemy brak definicji samego słowa „narkotyk”. Ustawodawca bardzo często posługuje się sformułowaniami szerszymi – środki odurzające, substancje psychotropowe czy substancje psychoaktywne. Do wyżej wskazanych bezsprzecznie należy zaliczyć wszelkiego rodzaju narkotyki.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 u.p.n.- Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ust. 2 – Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ust. 3 – W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W ust. 1 ww. artykułu wskazano typ podstawowy przestępstwa, w ust. 2 – typ kwalifikowany (zaostrzony), w ust. 3 zaś – typ uprzywilejowany (złagodzony). Przechodząc zaś do samej analizy przepisu wskazać należy, że penalizowane jest tylko posiadanie wbrew przepisom prawa.  W związku z tym, jeżeli mamy pozwolenie na posiadanie narkotyku (np. w celach medycznych) takie zachowanie nie będzie karalne. Idąc dalej, z analizy przepisu wyczytać można, że karalne jest „posiadanie” środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Posiadanie? Co to znaczy?

Samo słowo „posiadanie” niejednokrotnie dostrzec można na gruncie prawa cywilnego. Nie jest to jednak pojęcie tożsame z pojęciem używanym na gruncie prawa karnego. „Trafnie zatem przyjmuje Sąd Najwyższy, że osobą dopuszczającą się czynu zabronionego opisanego w art. 62 u.p.n. jest ten, kto wbrew przepisom tej ustawy „ma” środek odurzający lub substancję psychotropową, podkreślając jednocześnie, że z tak rozumianym „posiadaniem” nie należy wiązać ani żadnego możliwego do zdefiniowania horyzontu czasowego, ani cywilistycznie pojmowanych atrybutów władztwa nad rzeczą. Wobec tego „posiadanie” oznacza świadome i faktyczne dysponowanie rzeczą, niezależne od czasu jego trwania.[…].” [zob. Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10]

 

Posiadanie narkotyków na własny użytek – karalne czy nie?

Aktualnie posiadanie, bez pozwolenia, nawet nieznacznej ilości narkotyków (nawet miękkich) na własny użytek jest przestępstwem. Taki wniosek należy wyprowadzić z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, który wskazuje, że każde władanie (a więc i posiadanie) narkotykiem, środkiem odurzającym, substancją psychotropową jest karalne. Co więcej, dokonując samej analizy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii – art. 62 a w zw. z art. 62 ust.1 lub 3:

 

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.(art. 62 a u.p.n.)

 

można dojść również do wniosku wskazanego na wstępie. W art. 62 a u.p.n. mowa jest o możliwym sposobie zakończenia sprawy tj. umorzeniu sprawy przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Ustawodawca wskazał, że jest to jedynie możliwość, a nie obowiązek takiego zakończenia sprawy. W związku z powyższym istnieje również prawdopodobieństwo, że prokurator nie uzna posiadanej ilości narkotyków za ilość nieznaczną, choć będziemy argumentować, że jest przeznaczona na własny użytek. W takiej sytuacji skieruje akt oskarżenia do sądu. Powyższe, finalnie może wiązać się z uznaniem przez sąd osoby posiadającej narkotyk za winną i wymierzeniem kary.

 

 

Jeżeli masz pytania dotyczące karalności posiadania narkotyków, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Dobies z siedzibą w Warszawie i Filią w Żurominie świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa karnego.

Zobacz również

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Dnia 14 marca 2024 roku weszła w życie…

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wprowadzenie Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Wyrok – kara pozbawienia wolności i co teraz?…

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - wprowadzenie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.…

Czytaj dalej