Posiadanie narkotyków. Co jest karalne a co nie? Czy mogę posiadać narkotyki na własny użytek?

kalendarz  10 listopada 2019  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Zapewne wielu z nas niejednokrotnie zadawało sobie pytanie – czy posiadanie narkotyków na własny użytek jest karalne? Na powyższe pytanie odpowiem Państwu w tym oraz kolejnym wpisie dotyczącym zażywania narkotyków.

 

Posiadanie narkotyków – akt prawny

Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o przestępstwie posiadania narkotyków jest ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeżeli zagłębimy się w jej lekturę, dostrzeżemy brak definicji samego słowa „narkotyk”. Ustawodawca bardzo często posługuje się sformułowaniami szerszymi – środki odurzające, substancje psychotropowe czy substancje psychoaktywne. Do wyżej wskazanych bezsprzecznie należy zaliczyć wszelkiego rodzaju narkotyki.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 u.p.n.- Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ust. 2 – Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ust. 3 – W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W ust. 1 ww. artykułu wskazano typ podstawowy przestępstwa, w ust. 2 – typ kwalifikowany (zaostrzony), w ust. 3 zaś – typ uprzywilejowany (złagodzony). Przechodząc zaś do samej analizy przepisu wskazać należy, że penalizowane jest tylko posiadanie wbrew przepisom prawa.  W związku z tym, jeżeli mamy pozwolenie na posiadanie narkotyku (np. w celach medycznych) takie zachowanie nie będzie karalne. Idąc dalej, z analizy przepisu wyczytać można, że karalne jest „posiadanie” środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Posiadanie? Co to znaczy?

Samo słowo „posiadanie” niejednokrotnie dostrzec można na gruncie prawa cywilnego. Nie jest to jednak pojęcie tożsame z pojęciem używanym na gruncie prawa karnego. „Trafnie zatem przyjmuje Sąd Najwyższy, że osobą dopuszczającą się czynu zabronionego opisanego w art. 62 u.p.n. jest ten, kto wbrew przepisom tej ustawy „ma” środek odurzający lub substancję psychotropową, podkreślając jednocześnie, że z tak rozumianym „posiadaniem” nie należy wiązać ani żadnego możliwego do zdefiniowania horyzontu czasowego, ani cywilistycznie pojmowanych atrybutów władztwa nad rzeczą. Wobec tego „posiadanie” oznacza świadome i faktyczne dysponowanie rzeczą, niezależne od czasu jego trwania.[…].” [zob. Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10]

 

Posiadanie narkotyków na własny użytek – karalne czy nie?

Aktualnie posiadanie, bez pozwolenia, nawet nieznacznej ilości narkotyków (nawet miękkich) na własny użytek jest przestępstwem. Taki wniosek należy wyprowadzić z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, który wskazuje, że każde władanie (a więc i posiadanie) narkotykiem, środkiem odurzającym, substancją psychotropową jest karalne. Co więcej, dokonując samej analizy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii – art. 62 a w zw. z art. 62 ust.1 lub 3:

 

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.(art. 62 a u.p.n.)

 

można dojść również do wniosku wskazanego na wstępie. W art. 62 a u.p.n. mowa jest o możliwym sposobie zakończenia sprawy tj. umorzeniu sprawy przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Ustawodawca wskazał, że jest to jedynie możliwość, a nie obowiązek takiego zakończenia sprawy. W związku z powyższym istnieje również prawdopodobieństwo, że prokurator nie uzna posiadanej ilości narkotyków za ilość nieznaczną, choć będziemy argumentować, że jest przeznaczona na własny użytek. W takiej sytuacji skieruje akt oskarżenia do sądu. Powyższe, finalnie może wiązać się z uznaniem przez sąd osoby posiadającej narkotyk za winną i wymierzeniem kary.

 

 

Jeżeli masz pytania dotyczące karalności posiadania narkotyków, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Dobies z siedzibą w Warszawie i Filią w Żurominie świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa karnego.

Zobacz również

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wprowadzenie Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Wyrok – kara pozbawienia wolności i co teraz?…

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - wprowadzenie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.…

Czytaj dalej

Zniesławienie a zniewaga

Zniesławienie a zniewaga - wprowadzenie Zniesławienie a zniewaga. W życiu codziennym zdarza nam się używać sformułowań, że ktoś nas znieważył,…

Czytaj dalej