Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

kalendarz  23 marca 2024  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Dnia 14 marca 2024 roku weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu karnego – dotycząca możliwości konfiskaty (przepadku) samochodu w sytuacji kierowania autem za jazdę po alkoholu.

 

Przepadek pojazdu mechanicznego – kiedy obligatoryjny?

Zgodnie z art. 178 a § 5 kodeksu karnego – Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b kodeksu karnego, w razie popełnienia przestępstwa określonego w:

  • art. 178 a § 1 kodeksu karnego ( prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)
  • lub  art. 178 a § 4 kodeksu karnego (bycie wcześniej prawomocnie skazanym/-ą za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 k.k. – sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach albo za przestępstwo wskazane w art. 174 k.k. – sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym albo za przestępstwo wskazane w art. 177 k.k. – naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powodujące nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub średni albo lekki uszczerbek na zdrowiu, zaistniała śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu lub za przestępstwo wskazane w art. 355 § 2 k.k. – wypadek spowodowany przez żołnierza)

popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub dopuszczenie się czynu określonego w art. 178 a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa była równa lub wyższa 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.

 

Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. – KIEDY? Możliwość ta zależna jest od trzech czynników: zajście wyjątkowego wypadku, uzasadnienie okolicznościami oraz szczególność owych okoliczności. Oceny tych wymogów dokonuje sąd, kierując się wiedzą i doświadczeniem życiowym.

 

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu – to jeszcze nie wszystko…

W razie skazania za przestępstwo z art. 173 § 1 lub 2 k.k., art. 174 k.k. lub art. 177 § 1 k.k. popełnione przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub która zbiegła z miejsca zdarzenia lub spożywała alkohol lub zażywała środek odurzający po popełnieniu czynu określonego w art. 173 § 1 lub 2, art. 174 lub art. 177 § 1, a przed poddaniem jej przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego sąd może orzec przepadek pojazdu  – PRZEPADEK FAKULTATYWNY

PRZEPADEK OBLIGATORYJNY – jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia, sąd orzeka przepadek pojazdu.

 

Co z tym samochodem?

W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym. Znaczy to tyle, że tylko w sytuacjach (artykułach kodeksu karnego dotyczących danych przestępstw) sąd orzeka / może orzec przepadek pojazdu mechanicznego. Sąd nie może orzec o przepadku auta w innych – być może nawet ze względów społecznych oczekiwanych sytuacjach – ale nie wskazanych konkretnie w artykułach kodeksu karnego. Orzeczenie przepadku dotyczy pojazdu prowadzonego przez sprawcę tylko w ruchu lądowym, czyli nie jest możliwy przepadek pojazdu prowadzonego w innym ruchu np. wodnym, np. motorówki.

 

A jeżeli samochód nie jest moją własnością?

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

 

Co jeżeli kierowcą samochodu jest osoba zatrudniona jako np. kierowca u swojego pracodawcy?

Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własność pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu sąd nie orzeka, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

 

 

Jeżeli chcesz skonsultować swoją sprawę karną, potrzebujesz pomocy adwokata, chcesz sporządzić pismo procesowe w sposób profesjonalny – zapraszam do kontaktu. Doradzę w Twojej sprawie najlepsze możliwe rozwiązanie, wspólnie określimy taktykę procesową. Reprezentuję Klienta na etapie poprzedzającym sprawę sądową oraz w samym postępowaniu sądowym.

 

Zobacz również

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wprowadzenie Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Wyrok – kara pozbawienia wolności i co teraz?…

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - wprowadzenie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.…

Czytaj dalej

Zniesławienie a zniewaga

Zniesławienie a zniewaga - wprowadzenie Zniesławienie a zniewaga. W życiu codziennym zdarza nam się używać sformułowań, że ktoś nas znieważył,…

Czytaj dalej