Kodeks wykroczeń. Nieobyczajny wybryk, nieprzyzwoite napisy, zaśmiecanie czyli kilka z najczęściej popełnianych wykroczeń

kalendarz  14 lipca 2020  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

3 czyny z kodeksu wykroczeń

Kodeks wykroczeń. Dzisiejszy wpis będzie różnił się od poprzednich, mianowicie zawrę w nim kilka informacji na temat nie jednego a trzech czynów, które skatalogowane są w kodeksie wykroczeń. Są to wykroczenia, które bardzo często popełnia młodzież prowadząc „swobodny” tryb życia. Wykroczenia są czynami społecznie szkodliwymi, ale o mniejszej szkodliwości niż przestępstwo. Również zagrożenie karą wskazane w kodeksie wykroczeń jest odmienne od zagrożenia wskazanego w kodeksie karnym. Zgodnie z art. 1 §1 kodeksu wykroczeń  – odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

 

Kodeks wykroczeń – nieobyczajny wybryk

Zgodnie z art. 140 kodeksu wykroczeń – kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Już z samej gramatycznej analizy przepisu wynika, że aby ponieść odpowiedzialność za ten czyn musimy, po pierwsze: dopuścić się nieobyczajnego wybryku, po drugie: dopuścić się go publicznie. Jeżeli chodzi o rozumienie pojęcia „nieobyczajny wybryk” należy je tłumaczyć jako zachowanie naruszające dobre obyczaje, mogące wywoływać publiczne zgorszenie. Będzie to również czyn prostacki, nieprzyzwoity,  lekceważący zasady współżycia społecznego i w konsekwencji mogący wywołać negatywną ocenę społeczną. Przykładem zachowania wypełniającego znamiona wykroczenia nieobyczajnego wybryku będą np.: zaspokajanie potrzeby fizjologicznej w miejscach publicznych, różnego rodzaju gorszące zachowania osób nietrzeźwych, np. przewracanie się na ulicy i zataczanie się, spanie na chodniku, znajdowanie się w stanie wzbudzającym odrazę np. chodząc z rozpiętymi spodniami, chodząc w ubraniu zabrudzonym wymiocinami czy picie alkoholu na cmentarzu podczas uroczystości żałobnej.

Aby zostać ukaranym za czyn z art. 140 k.w. sprawca musi dopuścić się czynu w miejscu publicznym. Wykroczenie przewidziane w powyższym artykule kodeksu wykroczeń możemy popełnić tylko przez działanie. Jest to wykroczenie powszechne, umyślne.

 

Kodeks wykroczeń – nieprzyzwoite napisy

Zgodnie z art. 141 kodeksu wykroczeń – kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Karane jest umieszczenie, a więc ulokowanie w jakikolwiek sposób. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby ogłoszenie, napis lub rysunek miały charakter „nieprzyzwoity”. Określenie nieprzyzwoity należy rozumieć jako bezwstydny, nieobyczajny, nieetyczny. Ma charakter wielce ocenny. Nieprzyzwoitym ogłoszeniem jest np. plakat reklamujący usługi seksualne, nieprzyzwoitym napisem – słowa znieważające inną osobę, nieprzyzwoitym rysunkiem – przedstawienie czyjejś postaci w sytuacji intymnej, np. w czasie zaspokajania potrzeby fizjologicznej. A co z graffiti na murach? Tu sprawa jest otwarta – z jednej strony może ono stanowić wyraz artystycznej twórczości, z drugiej jednak może być nieprzyzwoitym napisem. Wszystko zależy od treści i kontekstu. Na podstawie art. 141 k.w. karane jest również używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Czyn z art. 141 kodeksu wykroczeń jest wykroczeniem powszechnym, umyślnym.

 

Kodeks wykroczeń – zaśmiecanie miejsc publicznych

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń – kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Owe wykroczenie polega na zanieczyszczaniu lub zaśmiecaniu miejsc dostępnych dla publiczności. Godzi to w estetyczny wygląd miejsc dostępnych dla ogółu. Zaśmiecanie polega na pozostawianiu zniszczonych, uszkodzonych czy bezużytecznych przedmiotów, np. papieru, puszek, pudełek, butelek, niedopałków papierosów. Zanieczyszczanie jest pojęciem szerszym, obejmującym obok zaśmiecania także inne zachowania prowadzące do zabrudzenia danych miejsc, np. przez wylanie różnego rodzaju nieczystości, farby bądź pokrycie smarem, zaspokojenie potrzeby fizjologicznej, zwymiotowanie. Wykroczenie wskazane w art. 145 k.w. jest wykroczeniem powszechnym, możemy się go dopuścić umyślnie lub nieumyślnie.

 

 

Potrzebujesz adwokata w sprawie o wykroczenie? Chcesz skonsultować swoją sprawę? Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Adwokat Michał Dobies świadczy pomoc prawną w sprawach karnych w siedzibie Kancelarii w Warszawie oraz Filii w Żurominie.

 

Zobacz również

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Dnia 14 marca 2024 roku weszła w życie…

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wprowadzenie Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Wyrok – kara pozbawienia wolności i co teraz?…

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - wprowadzenie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.…

Czytaj dalej